Non-Discrimination Policy

Saint Joseph Mercy Health System honors the sacredness and dignity of every person, complies with applicable Federal civil rights laws, and does not discriminate on the basis of protected classes, including but not limited to, race, color, national origin, age, disability, or sex.


Saint Joseph Mercy Health System:

Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

• Qualified sign language interpreters

• Written information in other formats including large print, audio and accessible electronic

Provides free language services to people  whose primary language is not English, such as:

• Qualified interpreters

• Information written in other languages

If you need these services, a receptionist will call for you.


If you need an interpreter, one will be called at no cost to you. If no one is available, please call the operator by pushing “0”.


If you believe that Saint Joseph Mercy Health System has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance in person, by mail, fax or email to:

Section 1557 Coordinator

PO Box 995

Ann Arbor, Michigan  48106

734-712-2700

734-712-2994 – fax

pam.otto@stjoeshealth.org


Español (Spanish):

Este Aviso contiene información importante. Este aviso contiene información importante  acerca de su solicitud o cobertura a través de Trinity Health. Preste atención a las fechas clave  que contiene este aviso. Es posible que deba tomar alguna medida antes de determinadas  fechas para mantener su cobertura médica o ayuda con los costos. Usted tiene derecho a  recibir esta información y ayuda en su idioma sin costo alguno. Llame al 734-712-2700. 


繁體中文 (Chinese):

本通知有重要的訊息。本通知有關於您透過[插入SBM 項目的名稱 Trinity Health 提交的申 請或保險的重要訊息。請留意本通知內的重要日期。您可能需要在截止日期之前採取行動,以 保留您的健康保險 或者費用補貼。您有權利免費以您的母語得到本訊息和幫助。請撥電 話[在此插入數字 734-712-2700.  


Tagalog (Tagalog – Filipino):

Ang Paunawa na ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon. Ang paunawa na ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa iyong aplikasyon o pagsakop sa pamamagitan ng Trinity Health. Tingnan ang mga mahalagang petsa dito sa paunawa.  Maaring mangailangan ka na magsagawa ng hakbang sa ilang mga itinakdang panahon upang mapanatili ang iyong pagsakop sa kalusugan o tulong na walang gastos. May karapatan ka na makakuha ng ganitong impormasyon at tulong sa iyong wika ng walang gastos. Tumawag sa 734-712-2700.


Tiếng Việt (Vietnamese): 

Thông báo này cung cấp thông tin quan trọng. Thông báo này có thông tin quan trọng bàn về  đơn nộp hoặc hợp   đồng bảo hiểm qua chương trình Trinity Health.  Xin xem ngày then chốt  trong thông báo này. Quý vị  có thể phải thực hiện theo thông báo đúng trong thời hạn để duy  trì bảo hiểm sức khỏe hoặc được trợ trúp thêm về chi phí. Quý vị có quyền được biết thông tin  này và được trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình miễn phí.  Xin gọi số 734-712-2700.  


Français (French): ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 734-712-2700.


한국어 (Korean):

본 통지서에는 중요한 정보가 들어 있습니다. 즉 이 통지서는 귀하의 신청에 관하여 그리고 Trinity Health  을 통한 커버리지 에 관한 정보를 포함하고 있습니다.  본 통지서에서 핵심이 되는 날짜들을 찾으십시오. 귀하는 귀하의 건강 커버리지를 계속 유지하거나 비용을 절감하기 위해서 일정한 마감일까지 조치를 취해야 할 필요가 있을 수 있습니다. 귀하는 이러한 정보와 도움을 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 734-712-2700 로 전화하십시오.  


Deutsch (German): 

Diese Benachrichtigung enthält wichtige Informationen. Diese Benachrichtigung enthält  wichtige Informationen bezüglich Ihres Antrags auf Krankenversicherungsschutz durch Trinity  Health. Suchen Sie nach wichtigen Terminen in dieser Benachrichtigung. Sie könnten bis zu  bestimmten Stichtagen handeln müssen, um Ihren Krankenversicherungsschutz oder Hilfe mit  den Kosten zu behalten. Sie haben das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer  Sprache zu erhalten. Rufen Sie an unter 734-712-2700. 


 العربية (Arabic): 

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 734-712-2700 (رقم هاتف الصم والبكم: 734-712-2700).


Русский (Russian):  

Настоящее уведомление содержит важную информацию. Это уведомление содержит  важную информацию о вашем заявлении или страховом покрытии через Trinity Health.  Посмотрите на ключевые даты в настоящем уведомлении. Вам, возможно, потребуется  принять меры к определенным предельным срокам для сохранения страхового покрытия  или помощи с расходами. Вы имеете право на бесплатное получение этой информации и  помощь на вашем языке. Звоните по телефону 734-712-2700.  


Kreyòl Ayisyen (French Creole): ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  Rele 734-712-2700